قرآن و فیزیک

» قرآن کریم از ذرات تا کهکشانها :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» مرگ کهکشان راه شیری :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» مرگ خورشید :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» مدل جهان :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» ابعاد فضا :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» علم و دین :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» هدف از خلقت چیست ؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» koran :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» SPACE TIME CURVATURE :: ۱۳٩٠/۱/٩
» BIG CRUNCH OR SIGULARITY :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» WORM HOLES :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» Black Hole :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» The expansion and the contraction of the universe :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» The similarity between models of the universe and the earth :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» آکوستیک (Acoustic) یا علم صدا :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» زمین وجهان خلقت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» اسرا آیه 88و89 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» قانون دوم ترمودینامیک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» اجزاء نگری و کل گرایی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» آهن در قرآن کریم :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» اصول کیهانشناسی در قرآن کریم :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» شتاب ثقل(G) و سرعت گریز :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» اصطلاح یین- ینگ (Yang-Yin ) :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» علت ومعلول :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» تماس(contact ) :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» حیات فرا زمینی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» حیات :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» تنظیم خلقت همه چیز (اصل انسان محوری Anthropic Principle ) :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» فهرست منابع و مآخذکتاب قرآ ن و فیزیک :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» تئوری نسبیت انیشتین E=MC˄2 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» نیروی حیات :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» ذرات بنیادی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» تئوری کوانتوم (E=hf ) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» نظر قدرتها ودانشمندان در باره قرآن کریم :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» معرفی قرآن :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» راههای فضایی (کرمچا له‌ها- wormhole ) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» تشدید ارتعاشات (resonance) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» معرفی کتاب :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» سیاهچاله (ستاره تاریک) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» نشانه های منافقین در قرآن کریم :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» نشانه های مونین درقرآن کریم :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» زمان :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» نور :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» پیدایش جهان :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» بادهای باردارکننده :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥