قرآن و فیزیک

حیات
نویسنده : رباتی - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
 

میچیو کاکو درکتاب خود می نویسد به سهولت می‌توان گفت که آفرینش حیات  در اقیانوسهای اولیه احتمالایک تا دومیلیارد سال طول کشید با این حال اگرمی توانستیم طول عمرپروتون را به چند میلیون سال برسانیم آنگاه زندگی امکان پذیرنمی شد منظومه شمسی تقریبا"5/4 میلیارد سال عمردارد ،حیات حدود3 تا 4میلیارد سال قبل برروی زمین آغاز شد اما ظرف یک میلیون سال گذشته حیات باهوش برروی این سیاره پیدا شده است هرچند شاید انسانها 2 میلیون سال است که بر روی این سیاره پیدا شده‌اند ولی صعود و حصول به تمدن پیشرفته طی 200 سال گذسته بوده است نرخ رشد علم تقریبا"درهر10 تا 20 سال دو برابرمی شود . [مرجع21]


استیون‌هاوکینگ می‌گوید به نظرمی رسد زندگی 4 میلیارد سال پیش دراقیانوسهای اولیه که کره زمین را پوشانده بود بوجود آمد چگونه روی داد نمی دانیم شاید برخوردهای تصادفی! میان اتمها مولکولهایی رابوجود آورد که می‌توانستند خود را باز تولید کنند وبا گردهم آمدن سازه‌های پیچده تر بسازند آنچه می‌دانیم سه ونیم میلیارد سال پیش مولکولهای پیچیده DNA پدیدار شدند ونژاد بشرتنها در2میلیون سال از 15میلیارد سال پس ازانفجاربزرگ به شکل کنونی اش وجود داشته است [مرجع3]

قرآن مجید می‌فرماید:

(و خدا همه جنبندگان را ازآب خلق کرد که بعضی برشکم (خزندگان) وبرخی بردوپا (انسان) وبرخی برچهارپا(حیوانات)حرکت می‌کنند وخدا هرچه بخواهد می‌آفریند که به قدرت برهمه کارتوانا است.آیه 45 سوره نور)

(خلق الانسان من صلصال کالفخار.وخلق الجان من مارج من نار. آیات 14 و 15 سوره الرحمن)

(و الجان خلقنا هم من قبل من نارالسموم.آیه 27 سوره حجر)

(اوست خدایی که خلق کرد برای شما همه موجودات که روی زمین است پس ازآن نظرگماشت به خلقت آسمان وهفت آسمان رابرفراز یکدیگر برافراشت و او به هر چیز داناست.آیه29 سوره بقره)

با توجه به آیه 29 سوره بقره آفرینش موجودات روی زمین به جهان گذشته که چهاربعدی بوده تعلق دارد وطی چهاردوره انجام شده که در بخش ابعاد فضا هم اشاره شد. انسان را ازآب وخاک(لجن)(من صلصال من حماء مسنون)یا(ماده=M ) آفریدوجن را قبل ازانسان ازباد بسیارداغ شعله آتش یا انرژی حرارتی (E) که ازجنس الکترومغناطیس است آفرید. بطور کلی می‌توان گفت همه موجودات یا ترکیبی ازماده هستند مثل انسان وحیوان وگیاه ویا ترکیبی ازانرژی (نارسموم مارج من نار)هستند مانند جن که درقرآن کریم بسیاریاد شده است وابلیس دشمن ما از این جنس بود.اوبه جزساختمان بدن بسیاربه انسان شبیه است دارای اختیاروآزادی است، جنسیت(نروماده)دارد وتولید مثل می‌کند وسریع ونامرئی است و دارای ادیان و عقاید مختلف هستند و سرنوشتی مشابه انسان دارند [مرجع11]

راجع به نحوه خلقت فرشتگان درقرآن کریم اشاره‌ای نشده است اما مسکن اصلی آنها آسمانها بیان شده ودر روایات زیادی نقل شده که از جنس نور یا عقل هستند. فرشتگان دارای اختیار و اراده ازخود نیستند فقط آنچه ماموریت دارند انجام می‌دهند .آیات بسیاری درقرآن کریم راجع به ماموریتهای فرشتگان بیان شده است. اما همه موجودات دارای روح هستند وروح امر خداست که درخلقت هرچیزی نقش دارد وشعور ذاتی هر موجودی است.

اگرچه درحال حاضرتسخیرجن توسط افراد خاصی انجام می‌شود و مورد بهره‌کشی واقع می‌شوند، انسان احتمالا"روزی به آشکارسازهایی دست خواهد یافت که بتواند به طور عموم جن‌ها را ظاهر و مشاهده کند و یا مانند سه هزار سال پیش (حکومت حضرت سلیمان(ع)) آنها را به خدمت بگیرد. اما فرشتگان در ابعاد بالاتر قرار دارند و از محدوده اختیارات و توانایی ما خارج و مجاز به دستیابی به آنها نیستیم که به قول میچیو کاکو آنها را مورد آزمایش قراردهیم ارتباط با آنها هم یکطرفه ونزولی است و به امرخالق یکتا انجام می‌شود.