نشانه های منافقین در قرآن کریم

4- برای نماز با کسالت بر می خیزیند .

5-امر به منکر ونهی از معروف می کنند .

6-همیشه درشک وتردید هستند .

7- شایعات دروغ پخش می کنند .

8-درپوشش اصلاح فساد می کنند .

9-انفاق نمی کنند مگر به اکراه آن هم برای نشان دادن به دیگران است .

10-دروغگو هستند درظاهر برای خوشایند مومنین چیزی می گویند که درباطن عکس آن را عقیده دارند .

11-سنگدل وستمگرند .

12-دوستان یکدیگرند وبا کافران دوستی می کنند .

13-از نا راحتی مومنان شادمانند .

14-فریبکارند می خواهند خدا را هم فریب دهند .

15-دوستی آنها با مومنین به جهت حوادث ناگوار آینده است .

16-خشن وتند خو ودر دل کینه وحسد دارند .

17-هر فریادی از هرجا بلند شود برضرر خود می پندارند .

18-ظاهری فریبنده دارند وهمچو چوب خشک نرمش وانعطاف ندارند .

19-پیمان شکن هستند .

20-مومنین را مسخره می کنند ودشمن واقعی مومنین هستند.

21-متکبرند .

22-به دروغ سوگند یاد می کنند .

23-درآیات متشابه قرآن کریم به دنبال فتنه گری هستند .

24-عیب جو وفرصت طلبند .

25-همواره درهراسند که اسرارشان فاش شود .

/ 0 نظر / 14 بازدید