نشانه های مونین درقرآن کریم

 

11-آنانکه مساجد خدا را آباد مى‏کنند و به خدا و آخرت ایمان دارند و نماز برپا داشته و زکات داده  جز از خدا نمی ترسند (سوره 9 آیه 18

12- کسانى هستند که اگر پدر و برادرشان کفر را برایمان ترجیح دادند با آنان رابطه دوستى برقرارنمی کنند.(سوره 9 آیه 23) 

13- کسانى هستند که اموال یکدیگر را به ناحق نمی خورند و خود کشی نمی کنند . (سوره 4آیه 29) 

14- کسانى هستند که به خدا و پیامبر و در امانتها خیانت نمی کنند. (سوره 8 آیه 27 ) 

15- دلهایشان با یاد خدا آرام مى‏گیرد (سوره 13 آیه 28) 

16-بجز خدا کسی را نمی پرستند و به پدر و مادر خود احسان می کنند اگر یکی یا هردوآنها درکنارشان به پیری رسیدند به آنها پرخاش نمی کنند وحتی اوف نمی گویند با فروتنی وبا زبان خوش با آنان سخن می گویند ،با مال خود به آنها کمک می کنند واگر مالی دارند به هنگام مرگ برای پدر و مادر و خویشاوندان هم به طور شایسته وصیت می کنند وبرای آنها از خدا درخواست رحمت می کنند.(سوره 17آیه 23) و(سوره 2آیه 180)و(سوره 17آیه 24) 

17-کسانى هستند که از خدا می ترسند  حق را از باطل تشخیص مى‏دهند (سوره 8 آیه 29 )

 

18- نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزى داده ‏شده  پنهان و آشکارا انفاق می کنند (سوره 14 آیه 31) 

19-مومنین کسانى هستند که بقدر توانشان  کارهاى شایسته می کنند (سوره 7 آیه 42) 

20- کسانى که ایمان آورده‏اند تا اجازه نگیرند به خانه‏هاى غیرخود داخل نمی شوند و بر اهل آن خانه سلام  می گویند (سوره 24 آیه 27) 

21- مردان باایمان  دیده خود را از نا محرم نگاه داشته و پاکدامنى می ورزند (سوره 24 آیه 30) 

22- زنان مومنه دیدگان خود را از هر نامحرمى فرو بسته و پاکدامنى می ورزند و زیبا یهاى خود را آشکار نمی کنند مگر آنچه که طبعا پیداست و موی سر و سینه خود را می پوشند جز براى شوهرانشان وافراد محرم (سوره 24 آیه 31) 

21- مومنین کسانى هستند که اگر فاسقى برایشان خبرى آورد خوب بررسى می کنند مبادا به کسی آسیب برسد(سوره 49آیه 6) 

23- مومنین با یهود و نصارى  وکسانیکه مورد خشم خداوند قرار گرفته ونا امیدند دوستی نمی کنند. (سوره 5 آیه 51) 

24- مومنین  قوم دیگر را مسخره نمی کنند واز هم عیبجویی نمیکنند  و به همدیگر لقبهاى زشت نمی دهند (سوره 49 آیه 11) 

25-افراد مومن از گمانها ی بد پرهیزمی کنند و جاسوسى نمیکنند وغیبت یکدیگر را نمیکنند زیرا غیبت خوردن گوشت برادر مرده‏ است. (سوره 49 آیه 12) 

26- کسانى که ایمان آورده‏اند دشمنان خدا وپیامبر ومومنین و کسانیکه دین اسلام را مسخره می کنند بطور آشکار یا پنهان به دوستى نمی گیرند(سوره 60 آیه 1) و(سوره 5 آیه 57) 

27-مومنین از خدا وپیامبر و اولیاى امر اطاعت می کنند و هر گاه در امرى دینى اختلاف نظر داشتند به کتاب خدا و سنت پیامبر رجوع می کنند.(سوره 4 آیه 59) 

28-مردان و زنان مسلمان و باایمان ،عبادت‏پیشه و راستگو و شکیبا و فروتن و صدقه‏دهنده و روزه‏دار و پاکدامن هستند و خدا را فراوان یاد مى‏کنند (سوره 33 آیه 35) 

29- کارهاى شایسته کرده و در برابر پروردگارشان خاضع وخاشعند وآرامش دارند . (سوره 11آیه 23) 

30- اموال و فرزندانشان آنها را از یاد خدا غافل نمی کند . (سوره 63آیه 9) 

31- کسانى که ایمان آورده‏اند مؤمنان را به دوستى خود می گیرند نه کافران وغضب شدگان را.(سوره 4آیه 144) 

32- به نذر خود وفا مى‏کنند و از روزى که شر آن فراگیراست مى‏ترسند.(سوره 76آیه 7) 

33- به واسطه دوستى باخدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک مى‏دهند.(سوره 76آیه 8) 

34- مؤمنان همان کسانى‏اند که چون نام خدا آورده شود دلهایشان هراسان شود و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى‏کنند .(سوره 8 آیه2) 

35- مردانى هستند که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند . (سوره 24 آیه37) 

36- در حقیقت مؤمنان کسانى‏هستند که به خدا و پیامبر او گرویده و دیگر شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده‏اند.(سوره 49آیه 15) 

37- مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند وهمدیگررا به کارهاى پسندیده وا مى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏کنند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند (سوره 9آیه 71) 

38- تهدیدات دشمن بر ایمانشان بیفزاید. (سوره 3آیه 173) 

39- مومنین  صدقه‏هاى خود را با منّت و آزاروبرای خود نمایی باطل نمیکنند،(سوره 2آیه 164)   

40-مومنین از غیر خودشان دوست وهمراز نمی گیرند.غیرمومنین ازلحن سخنشان آشکارند وآنچه که پنهان می کنند بزرگتر است (سوره آل عمران آیه 118) 

41-مومنین به نیکی نجوا می کنند ، نجوای بد ازالقائات شیطان است. (سوره 58 آیه 10 ) 

42-هرگاه دوطایفه از مومنین با هم بجنگند به عدالت بین آنها صلح برقرار می کنند واگریکی باز تعدی کرد مومنین دیگربا متجاوز می جنگند تا سازش کند.(سوره 49 آیه 9) 

43- مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‏اند ومیان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمى‏گذارند. (سوره بقره آیه 285) 

44- مومنان کسانی هستند که درنماز فروتن از کار بیهوده روی گردان وزکات داده وپاکدامنند. (سوره مومنون آیه 2و3 و4و5) 

45- کسانى که ایمان آورده‏اند نعمت‏خدا را بر خود یاد می کنند و برخدا توکل می کنند (سوره مائده آیه 11) 

 46-مومنان توبه کار و پرهیزکارند و نماز برپا می دارند و شرک نمی ورزند. (سوره 30 آیه 31) 

47- کسانى که ایمان آورده‏اند براى خدا به عدالت‏شهادت می دهند و دشمنی گروهی آنان را از عدالت روی گردان نمی کند.  (سوره 5 آیه 8) 

48- کسانى که ایمان آورده‏اند پیوسته به عدالت قیام می کنند و براى خدا گواهى می دهند هر چند به زیان خودشان یا پدر و مادر و خویشاوندانشان باشد یا اگریکى از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد به دنبال هوس نمی روند که از حق عدول کنند ومنحرف شوند.(سوره 4آیه 135 ) 

49- کسانى که ایمان آورده‏اید حرمت ‏شعایر خدا و ماه حرام را نگاه می دارند.(سوره 5 آیه2 ) 

50- مومنین کسانى هستند که از چیزهاى پاکیزه‏اى که به دست آورده‏اند، و یا از کار کشاورزی کسب کرده اند انفاق می کنند، و در پى ناپاک و مشکوک نمی روند که از آن‏ انفاق نمایند،(سوره 2 آیه267) 

51- کسانى که ایمان آورده‏اند، پرهیزکارند؛ و ربا نمی خورند و آنچه از ربا نزدشان باقى مانده است واگذارمی کنند. (سوره 2 آیه278) 

52- کسانى که ایمان آورده‏اند، هر گاه قرض یا  وامى تا سررسیدى معین‏،گرفتند و با یکدیگر معامله کردند، آن را براساس عدالت وبادوشاهد می نویسند(سوره 2 آیه282) 

53- مومنین در راه خدا کارزار مى‏کنند وآنان که در پشت جبهه هستند به تعلیم وتعلم علوم دینی می پردازند.  (سوره 4 آیه 76) (سوره 9 آیه122) 

54- مردان وزنان مومن یکدیگررا مسخره نمی کنند واز یکدیگرعیبجویی نمی کنند ،به همدیگر لقبهاى زشت نمیدهند.( سوره49 آیه 11) 

55- و مردان و زنان باایمان دوستان یکدیگرند ویکدیگررا به کارهاى پسندیده وا مى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏کنند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند .(سوره 9 آیه 71) 

56- مومنین ازفرامین پیامبراطاعت می کنند وبهمراه باخدا وفرشتگان برپیامبر درود می فرستند. (سوره 33آیه 56) 

57- مومنین چیزهاى پاکیزه‏اى را که خدا حلال کرده حرام نمی شمارند و از حد خود تجاوز نمی کنند. (سوره 5آیه 87) 

58- مومنین از شراب وقماروتیرهای قرعه دوری میکنند.(سوره 5آیه 90) 

 59- کسانى که ایمان آورده‏اند رکوع و سجود می کنند و پروردگار را می پرستند و کار خوب انجام می دهند. (سوره 22آیه 77)

 

60- مومنین در حال احرام شکار نمی کنند وهرکس شکار کند باید مثل آن را که دوتن عادل تصدیق کنند قربانی کند یا فقیران را اطعام کند یا معادل آن روزه بگیرد.(سوره 5آیه 95) 

61- مومنین از صبر و نماز یارى می جویید . (سوره 2آیه 153) 

62- مومنان از نعمتهاى پاکیزه‏اى که خدا روزیشا ن کرده‏ می خورند و شکر گذاری می کنند .(سوره 2آیه 172) 

63- مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان دارند.(سوره 2آیه 285) 

64-کسانیکه به آخرت ایمان دارند به قرآن هم ایمان می آورند وبرنمازهای خود مراقبت می کنند.(سوره 6آیه 92) 

65- ایمان به خدا وروزجزا وفرشتگان وکتاب آسمانی وپیامبران واقامه نماز ودادن زکات و انفاق به خویشاوندان ویتیمان وفقیران ودرراه ماندگان وآزاد کردن بندگان ووفای به عهد، صبر درسختی وزیان ودرجنگ ، صداقت درگفتار وپرهیزکاری عمل صالح است نه روی خود را به شرق وغرب کردن (سوره 2آیه 177) 

66-ایمان آورندگان از خدا اطاعت می کنند ودنبال راه شیطان نمی روند. (سوره 2آیه 208) 

67-هرگاه براى نماز جمعه خوانده شدند داد و ستد را رها کرده وبرای ذکر خدا می شتابند. (سوره 62آیه 9) 

68- به زنا نزدیک نمی شوند.(سوره 17آیه 32) 

69-خدا را پرستیده وشرک نمی ورزند،متکبروفخر فروش نیستند،اسراف نمی کنند، به پدر ومادروخویشاوندان ویتیمان وفقیران وهمسایگان وهمنشین ودراه مانده احسان می کنند. .(سوره 4آیه 36)و(سوره 17آیه 26) 

/ 2 نظر / 60 بازدید
Girl BAD

آپــــــــــــــم بـــــــيا سلام خوبي چه خبر سلامتي بازم گل کاشتي تو وبلاگت عالي بود. فيلمي هاي که خواستيد گذاشتيم ! راستي تالار گفتمان هم افتتاح شد.توش عضو شويد. ضمنا جديترين سريال هاي خارجي رو گذاشتم همينطور جديترين فيلم هاي خارجي.و هم چنين ايراني هاش. واسه تبادل لينک منو با نام ام دي فيلم لينک کن بعد خبرم کن تا با چه نامي لينکت کنم اوکي! راستي حتما تو تالار گفتمان عضو شو و مطلب بفرست تو سايت هست ميبينيش. به اعضاي سايت وي پي ان ميدن و آخر وقتي عضو شديد مي تونيد در انجمن مطلب بفرستيد مطلب مورد علاقه يا جالب خودتان ميتونيد آدرس سايتتان را در آخر مطلب ذکر کنيد... خدا نگهدار

رهگذر

وبلاگ خوبي داريد. به سايت من هم سر بزنيد